Як виховати громадянина?
Напутнє слово

Громадянська освіта — це вимога часу. Її розвиток і вдосконалення є актуальним завданням сьогодення. Саме громадянська освіта орієнтується на формування демократичних цінностей, виховання громадянина демократичної держави. Для того щоб дати якісну громадянську освіту школярам, які розвивають громадянські компетентності в процесі навчання, потрібна підготовка фахового вчителя. Саме на це спрямований запропонований авторами курс «Громадянська освіта та методика її навчання».

Цей підручник характеризується глибокими теоретичними постулатами та сучасними методичними підходами. Він відкриває свої сторінки для кожного, хто прагне стати особистістю, реалізувати себе в суспільстві, зробити особистий внесок у розвиток України як незалежної держави. Автори окреслили головне завдання — підготовка висококваліфікованого, духовно багатого, привабливого вчителя, який модернізує школу, забезпечить всебічну підготовку учня до самостійного життя, надасть знання, сформує компетентності, цінності, виховає патріотизм, створить умови для творчої самореалізації.

Як зазначено в преамбулі Педагогічної Конституції Європи, саме вчитель покликаний суспільством бути провідником демократичних ідей та високої моралі. Навчаючи дітей і молодь, формуючи їх світогляд і культуру, він здатен виховати в нового покоління прагнення до толерантності, ефективної співпраці, солідарності, відповідальності у спільному європейському домі. Майбутнє кожного народу, країни і співдружність народів значною мірою залежать від якісної підготовки майбутніх педагогів. Важливо, щоб учителі самі були носіями цінностей, їх практичні вчинки відповідали теорії, яку вони пропагують.

Підручник «Громадянська освіта та методика її навчання» спрямований на те, щоб усвідомити себе громадянами України, знати свої права, стати активними, відповідальними, сформувати світоглядні орієнтири.

Курс спрямований на розуміння та розкриття таких понять як свобода, рівність, відповідальність, соціальна згуртованість, різноманітність, повага, діалог, що є демократичними цінностями. Також курс має на меті формування компетентностей, що включають знання та їх критичне розуміння, уміння та навички, цінності і ставлення.

Цей підручник є корисним ресурсом для студентів і вчителів у галузі громадянської освіти. Він є спробою представити сучасний підхід та методики до викладання громадянської освіти. Його цінність у тому, що він відповідає запитам сучасної системи освіти і є компетентнісно орієнтованим.

Бажаю, щоб цей підручник став значним внеском у підвищення якості громадянської освіти та сприяв розвитку компетентностей учнів, студентів, учителів.


image

Віктор Андрущенко,

член-кореспондент НАН України, академік НАПН України,
доктор філософських наук, професор,
ректор Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова